Reklamační řád

Reklamační podmínky fyzické osoby Ing. Pavel Dvořáček pro vyřízení reklamace zboží internetového obchodu Eshop Happy Sandals.

Reklamační podmínky fyzické osoby Ing. Pavel Dvořáček, identifikační číslo: 68096704 se sídlem: Čápkova 14/6, Brno, PSČ 602 00, pro reklamaci zboží prostřednictvím stánkového prodeje nebo on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.happysandals.cz.

1. Záruka

1.1. Sandály HAPPY SANDALS a barefoot obuv značky Leguano mají záruku 24 měsíců.

1.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené běžným používáním. Je tedy nutné rozlišovat mezi dvěma často mylně zaměňovanými pojmy – záruční doba a životnost výrobku. Kratší životnost nelze považovat za vadu a nelze ji tedy ani reklamovat. Životnost je doba, po kterou může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu při správném užívání a údržbě vydržet.

1.3. Dvouletá zákonná lhůta se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, tj. např. na rozlepování, párání švů, praskání materiálu apod.
Vady, které vznikly mechanickým opotřebením (prošoupání, prodření, potrhání, propíchnutí, zápach, okopání atp.) nejsou uznatelné.

2. Reklamace

2.1. Zákazník nemá právo na vrácení, opravu či výměnu zboží od prodávajícího, pokud:


 • zboží poničil,
 • špatným užíváním způsobil závadu,
 • se zboží pokusil opravit sám či za pomoci jiné osoby a zničil jej,
 • věděl o závadě již před koupí,
 • již zboží nechce např. kvůli špatné velikosti, barvě či kvůli tomu, že mu nevyhovuje.

2.2. Prodávající též nenese odpovědnost za opotřebení způsobené běžným užíváním.

2.3. Zákazník má právo na výměnu, opravu či výměnu zakoupeného zboží, které:

 • neodpovídá popisu,
 • není uspokojivé kvality,
 • není vhodné pro daný účel.

2.4. Reklamační řád byl zpracován podle §2158 a následně zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží zakoupené prostřednictvím stánkového prodeje nebo v internetovém obchodě eshop.happysandals.cz.

3. Záruční podmínky

3.1. Převzetím zboží kupující výslovně souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude kupujícím použito i přes jeho vadnost.

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při jeho převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží a v případě reklamace zboží se nepřerušuje. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu - byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána, na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním - u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, na vadu vyplývající z povahy věci.

3.3. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:


 • kupující musí vždy specifikovat konkrétní vadu,
 • kupující při koupi zboží nevěděl, že věc má vadu, a ani si ji sám nezpůsobil,
 • na zboží nebyl proveden neodborný zásah ve snaze o jeho opravu,
 • zboží musí být používáno v souladu s příslušným návodem k použití,
 • zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
 • vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při nehodě či násilným poškozením.

3.4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Ze zákona ode dne uplatnění reklamace má prodávající maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení.

3.5. Kupující má právo požadovat:

 • lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - použije se prioritně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, případně její součásti,
 • dodání nové věci,
 • právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad, a pokud kupující nežádá slevu.

3.6. Kupující má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodávajícího. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

3.7. V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu.

3.8. Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

4. Postup při reklamaci

4.1. Postup při vyřízení reklamace:

 • informujte nás o reklamaci e-mailem spolu s přiloženými fotografiemi na elektronické adrese eshop@happysandals.cz,
 • k reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, suchou a zbavenou všech nečistot, neohrožující hygienické podmínky. Zboží, které reklamujete zašlete jako balík do ruky na adresu, kterou si předem odsouhlasíme v emailu (adresa prodávajícího: Ing. Pavel Dvořáček, Čápkova 14/6, 602 00 Brno nebo Ing. Pavel Dvořáček, Kloboučnická 1408/19, 140 00 Praha 4),
 • do zásilky spolu se zbožím přiložte vyplněný reklamační list, ve kterém vyplníte: jméno a příjmení, email a telefonický kontakt, důvod reklamace, vaši adresu, datum nákupu a doklad (kopii dokladu) o nabytí reklamovaného zboží – účtenku nebo fakturu – který je zároveň záručním listem.

4.2. Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v závislosti na povaze reklamované vady, obvykle do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

4.3. Česká obchodní inspekce (ČOI) je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem ze smluv o koupi zboží fyzické osoby Ing. Pavel Dvořáček. Internetová stránka tohoto subjektu je https://adr.coi.cz/cs.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022.